Det är inte lätt att vara chef men det är ett arbete som aldrig har en dag som är den andra lik. Vilket kan vara riktigt skönt och varierande!
At vara chef över chefer kan vara en utmaning. Det är väldigt vanligt inom svenskt näringsliv. Som till exempel att försäljningsdirektören leder regioncheferna som i sin tur leder områdescheferna som de i sin tur leder butikscheferna.
Det gäller som chef att ha viljan att lyssna på de andra och ta till vara på deras kunskaper och veta att de är bäst inom sina områden. För annars kan det vara lätt att man fokuserar mycket på siffror och mindre på beteende. Visst är siffror viktiga men det gäller att rusta cheferna så har de klarar sig på egen hand. För att nå ett företags vision så behövs tre ben:
Strategi – att förstå företagets mål och delmål.
Struktur – det har att göra med mandat, befogenhet och vilka roller som var och en ska ha. Som chef gäller det att veta och förstå sitt företags organisation och vart de är på väg.
Kultur – vad företaget har för attityd, värderingar och beteende.

Uppfylls alla dessa tre benen så har ett företag och deras chefer ett lyckat koncept.
Ett sett att förändra beteende är att se till att klimatet för samtal blir öppnare mellan cheferna – våga ge konstruktiv kritik men framför all att ge positiv feedback. Detta förstärker hela organisationen och sprider sig ner åt i leden.
Det gäller att inte vara konflikträdd som chef. Det är viktigt säga vad du tycker om saker och ting, fast på ett bra sätt. För i långa loppet så blir arbetsklimatet så mycket bättre och alla kan känna arbetsglädje.
En chef ska vara en människokännare istället för att bara bry sig om resultat. Detta slutar ändå i bättre resultat i slutändan. Win-Win!

Det finns olika ledarstilar och det går oftast i olika trender som kommer och går. Det kan vara svårt att hänga med i svängarna ibland. Här kommer några av stilar på ledarskap:
Coachande – Den ledarstilen ha sin bakgrund inom sportvärlden där coacherna sporrade sina idrottare till bättre prestationer. Det är ursprungligen ett ungerskt ord som betyder vagn. Vilket i praktiken innebär att ta en person från punkten A till B. Inom ledarskap så har det varit denna stil som har varit som mest dominerande och populärast på många arbetsplatser. Exempelvis att på Arbetsförmedlingen blev arbetssökande tillskriven en coach.
Coachande ledarstilen går egentligen ut på att ge sina medarbetare stöttning för att hitta sina egna lösningar och ge motivation till dem. Coachandet går inte ut på att ge råd eller ”gör si eller så”, utan man ska vara där som ett bollplank istället. Som chef läser av medarbetarnas kunskaper och ser vad de har för idéer och genom att ställa de rätta frågorna och samtala. Kan du som chef sedan leda medarbetaren in på rätt väg för att kunna uppfylla sina mål. Denna är egentligen en informell filosofi i ledarskap med att ha medarbetarens eller individens vilja till att lära och utveckla sig som utgångspunkt.
Fördelarna med denna coachande ledarstil är att det skapar engagemang hos medarbetarna, samtidigt som det är demokratiskt och inte hierarkiskt. Alla får veta bäst och du som chef har en positiv syn på människan och dennas inneboende resurser. Att medarbetarna blir självgående och mer självständigare ger dig som chef mer tid att planera på lång sikt.
Nackdelarna är att det kan svårt att anpassa i en organisation som det mesta är planlagt och styrt uppe ifrån. Coachandet kan bli att den är anpassad till individer och kan göra att helhetsperspektivet kan missas. Dessutom tar samtalen tid. Stilen kan uppfattas som flummig och kan skapa irritation över att det medarbetaren kan känna att chefen kan vara otydlig som bollar tillbaka frågan till medarbetaren – Vad tycker du själv?

Situations anpassad – Denna ledarstil härstammar från i slutet av 1960-talet för att dyka upp på 1980-talet igen och är tillbaka nu på de senaste åren.

Att anpassa sin ledarstil efter situationen går ut på att du som chef växlar mellan fyra olika stilar beroende på situationen.
Instruerande: Du som chef går in och styr detaljer i högsta grad. Ger instruktioner med täta uppföljningar. Tonvikten ligger på att ge medarbetaren struktur. Lämpligt när det gäller om medarbetaren inte har någon kompentens eller erfarenhet för sina arbetsuppgifter eller om hela arbetsgruppen är ny.
Deltagande: Här samarbetar du som chef med din medarbetare och ni fattar besluten tillsammans. Du finns där som ett stöd. Perfekt när en medarbetare har erfarenhet och ni har samarbetat mycket tillsammans.
Delegerande: Där du som chef är beslutfattande och du delegerar till medarbetaren eller till arbetsgruppen för att besluten ska genomföras. Denna ledarstil passar bra när du leder de medarbetare som är självgående, erfarna och har kunskaperna inom det området som kräver ett självständigt arbete och mindre samarbete.
Rådgivande: Du som chef tar beslutet för att sedan informera medarbetaren och ger stöttning med konkreta råd och tips. Passa när du har oerfarna medarbetare men som har kompetensen. Du som chef ger vilka ramar och vilken struktur som gäller fram till dess medarbetaren har hunnit kommit in i sina arbetsuppgifter och blivit varm i kläderna.
Denna situations anpassade ledarstil är för de företag och personer som behöver förändringar med snabba ryck och är flexibla.
Fördelen är att organisationen och medarbetarens anpassas efter kunskaps- och mognads-nivå. Bra sätt att skräddarsy lösningar.
Nackdelen blir att det ställer mycket höga krav på chefens förmåga att kunna läsa av och tolka medarbetarna och vilken situation de rör sig om. Risken för felbedömningar och att medarbetaren kan känna sig missförstådd är stor. Är ett tungrott sätt för chefen att leda på eftersom det gäller att kunna vara flexibel.

Agilt ledarskap – Denna stil kommer från IT-branschen i början av 2000-talet och är den ledarstil som är trendigast nu.
Ledarstilen agilt går ut på att helt enkelt att anpassa sig efter omvärldens svängningar. Att ha mål, visioner och att ha en öppen kommunikation är betydligt viktigare än att fokusera sig på detaljer och formaliteter. Detta beskrivs oftast som en process genom scheman som hela tiden uppdateras, utvärderas och förbättras. Målet är att hela tiden rikta sim framåt i tiden och framför allt att det är viktigt att veta vilka krav företagets kunder kommer att ha i framtiden och vad de har för krav i nuläget. Här står medarbetarna och kunderna i centrum från företagets håll.
Lean är en agil metod som används inom bilindustrin. Den förknippas med massproduktion och effektivitet och minskade kostnader.
Scrum är ytterligare en agil metod som då används och förknippas ihop med systemutveckling då i framför allt inom IT-branschen. Då fokus ligger på vad det är för något som ska utvecklas istället för hur.
Agilt ledarskap passar inom område när det rör sig snabbt och en kundanpassad organisation. Det gäller att som chef ha en hög grad av flexibilitet och vara mycket engagerad.
Fördelarna är att denna stil passar i den växlande samtiden. Rollen som chef är mindre framträdande och hela arbetsgruppen har större ansvar. Tycker du om att arbeta med tydliga mål och att växa på ett sätt som är anpassat efter ett lättrörligt företag är denna metod perfekt för dig.
Nackdelen är att rollen som chef är inte så framträdande utan det är hela arbetslaget som har ansvaret. Det innebär många möten och det finns ingen långsiktig planering. Risken för stress ökar eftersom arbetsplatsen blir slimmad.

Pedagogiskt och kommunikativ – Denna stil härstammar från 1990-talet och har faktiskt kommit upp på tapeten igen.
Att vara en pedagogisk och kommunikativ ledare och chef är mer som ett förhållningssätt än en ledarstil. Det är motsatsen till ett toppstyrt företag. Här krävs det att alla medverkar och att från företagets håll lyssnar på och har förtroende för sina medarbetares åsikter. Att det finns en bra och fungerande kommunikation mellan ledning, medarbetare och intressenter är förutsättningarna för att denna modell ska fungera och framför allt att företaget blir framgångsrikt.
Denna ledarstil är perfekt för komplexa företag som har ledare och medarbetare med huvudet på skaft som vill och för att nå målen.
Fördelen är att denna pedagogiska och kommunikativa ledarstil leder till delaktighet och engagemang hos alla. Som i sin tur leder till en dynamisk arbetsplats. Perfekt för dagens informationssamhälle där det finns olika plattformar för att föra fram budskap och information. Detta sätt kan ge stor genomslagskraft.
Nackdelarna kräver att det finns fingertoppskänsla hos chefen och denna kan sålla information. Annars är risken att göra en felbedömning som i sin tur leder till många möten långbänk. Så att säga – ”Mycket snack och liten verkstad”.

Värdebaserat – En ledarstil som kan förknippas med 1980-talet då det också fanns ett kreativt ledarskap. Ett av de populäraste och hetaste sätten att leda på just nu.
Det gäller för chefen att hitta företagets eller organisationens unika och speciella värden. Nyckelord som förknippas med värdebaserad ledarstil är DNA och kärnvärde. Chefen ska föregå med gott exempel och vara en förebild och leva upp till sina värden. Dessutom är tillit mycket viktigt.
Denna ledarstil passar alldeles utmärkt för de företag eller organisationer som är i en process med förändringar och vill bryta med en gammal kultur för att staka ut en ny kurs framåt. Det hela bygger på långsiktighet och är inte lämpligt för kortsiktiga projekt.
Fördelen är att detta bygger upp en sammanhållning mellan chefer och medarbetare som kommer att hålla ihop och skapar så att säga en ”tribe” runt gemensamma värden. Detta ger engagemang, stor trivsel och gemenskap hos alla.
Nackdelarna är att det kan upplevas som toppstyrt med lite utrymme för ifrågasättande. Dessutom kan det kännas flummigt och oprecist.